b.  
bp.  
d. 1747
bur. 28 Feb 1746/1747, Bowes, YKS
occ.