b.  
bp.  
d. 1713
bur. 25 Dec 1713, Madras/Chennai, Tamil Nadu, India
occ.