b.  
bp. 12 Feb 1687/1688, Bowes, YKS
d.  
bur.  
occ.