b. 1816
bp.  
d. 1819, Gateshead, DUR
bur. 19 Jan 1819
occ.